Yellow-headed Warbler


Yellow-headed Warbler
Endemic to Cuba